Vårt intigritetsarbete


Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Vi följer dataskyddsförordningen GDPR, bland annat genom att inte använda dina personuppgifter till mer än det nödvändiga, men även genom att arbeta mycket med frågor som rör säkerhet och dokumentation.

På den här sidan kan du läsa mer om vår syn på integritet och vårt integritetsarbete. 

Du kan självklart kontakta oss om du har frågor eller förbättringsförslag.


 

Personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för personer som besöker www.ekonobi.se. samt vid nyttjande av någon av våra tjänster och paket inklusive våra kanaler på sociala medier. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t ex vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.


Uppgifter och data som vi samlar in och hur den används
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund till oss på Ekonomi & Konsultservice i Sverige. Men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.


Personuppgiftssäkerhet
Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av våra system som hanterar personuppgifter. Anställda hos oss inkl. våra personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa våra interna informationssäkerhetspolicy.

Personuppgifter som skickas in till oss utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.


Ekonomi & Konsultservice i Sverige som personuppgiftsbiträde

Ekonomi & Konsultservice i Sverige agerar som personuppgiftsbiträde för dig som kund till någon av våra tjänster.

I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som kund och Ekonomi & Konsultservice i Sverige.


Vi agerar i enlighet med instruktion som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet. Ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med samtliga av våra kunder.


Överföring av information

Ekonomi & Konsultservice i Sverige och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.


Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.


Dina rättigheter

Som registrerad hos Ekonomi & Konsultservice i Sverige samt Equinox Consulting AB har du följande rättigheter:


 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
  Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:
  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.


Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t.ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.


 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och vi kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter, kontakta oss enligt uppgifter som framgår HÄR.